เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองใส้ไก่ หมู่๗

เรื่อง     สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองใส้ไก่ (๑) สายบ้านนายชม พงษ์เม่น ปากคลอง

กว้าง ๐๘เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.๓0 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.๓0 เมตร  (๒)

สายบ้านนายทิพย์  สืบสังข์  ปากคลองกว้าง 0.๘0 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.๓0 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๙.00 เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 0.๓0 เมตร  (๓)  สายบ้านนายพิทักษ์ คำญาติ ปากคลองกว้าง 0.๘0 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.๓0 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๑.๕0 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.๓0 เมตร  (๔)  สายบ้านนายประดิษฐ  เมืองหลวง

ปากคลองกว้าง 0.๘0 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 0.๓0 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๕.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.๓0 เมตร  ณ  หมู่ที่ ๗  บ้านหนองตาชื่น  ตำบลหนองบัวใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

ประกาศสอบราคา.doc11

About admin